individualna nastava - engleski jezik

Vrsta kursa individualna nastava – engleski jezik podrazumeva rad jedan na jedan sa profesorom, pri čemu se dinamika nastave u potpunosti prilagođava potrebama polaznika. Saslušaćemo Vaše potrebe, proveriti Vaše znanje i prema tome koncipirati kurs. Takođe, termini i fond časova se određuju u dogovoru sa polaznikom.

Pošaljite UPIT i informišite nas o Vašim potrebama, a mi nastojimo da Vam odgovorimo konkretnom ponudom u što kraćem roku.

.

.

Individualne razlike među polaznicima

Dok je tradicionalna nastava bila usmerena na “prosečnog”, ”srednjeg” učenika, individualizovana nastava usmerava se prema svakom učeniku posebno, na osnovu njegovih individualnih mogućnosti, potreba i interesovanja.

Razlike među učenicima istog hronološkog doba najčešće su u mentalnim sposobnostima, obrazovnom nivou, učenici s teškoćama u razvoju, potiču iz različitih socio – kulturnih sredina, imaju različita interesovanja i dr. Učenici istog razreda ne čine homogenu grupu.

Razlike među učenicima mogu se posmatrati u sledećim obeležjima:
  • u fizičkim svojstvima
  • u mentalnim sposobnostima
  • među polaznicima istih opštih sposobnosti
  • u znanjima.

Razlike u fizičkim svojstvima:
Među učenicima istog hronološkog doba postoje velike razlike u fizičkim svojstvima. One su lako uočljive i sa uzrastom se povećavaju i svoju kulminaciju dostižu nakon 14. godine. Posle toga se razlike smanjuju. Razlike su veće u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi nego u nižim razredima. Razlike postoje u visini, težini, kapacitetu pluća, obimu grudi, u razvoju čula sluha i vida. Ove razlike zahtevaju individualizaciju nastave fizičkog vaspitanja.

Razlike u mentalnim sposobnostima učenika:
Naučna istraživanja ukazuju na postojnje velikih individualnih razlika u mentalnim sposobnostima učenika istog hronološkog uzrasta. Učenici mogu biti na nivou tog uzrasta, ispod tog nivoa i iznad tog nivoa. Razlike u mentalnim sposobnostima učenika ne mogu se uočiti prostim posmatranjem. One se najpouzdanije utvrđuju primenom raznih tehnika objektivnog merenja. Tako, na primer, razlike u znanjima, brzini čitanja i pisanja moguće je uočiti tek na osnovu merenja. Zahtevi koji se postavljaju pred učenike treba da budu nešto iznad mentalnih mogućnosti učenika, odnosno da pripadaju narednoj zoni intelektualnog razvoja.

Razlike među učenicima istih opštih sposobnosti:
Učenici koji su istog stepena mentalnih sposobnosti razlikuju se unutar tih sposobnosti po mnogim svojstvima: po govornim, numeričkim, matematičkim sposobnostima, logičkom rezonovanju, muzičkim i likovnim sposobnostima. Razlike u pamćenju među učenicima istog hronološkog doba mogu biti veoma velike i nastavnik mora to imati u vidu i individualizovati oblike pamćenja.

Razlike u znanjima učenika:
Istraživanja ukazuju na toda postoje velike razlike u razumevanju pročitanog i da su te razlike i do 7 uzrasnih godina. Ova razlika utiče na kvalitet učenja, odnosno na brzinu napredovanja. Razlike postoje i u nivou obaveštenosti iz pojedinih nastavnih tema. Sve ovo ukazuje na potrebu individualizacije nastave.

(Tekst o individualizovanoj nastavi preuzet sa LINK-a)